News

Calendar 09/02/2566

  • ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 โครงการ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม D 8/3 ชั้น 8 อาคาร D [09:30-15:30]
  • ประชุมคณะกรรมการสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารวิชาการ 5 ห้องประชุม 2 [09:30-13:00]
  • ประชุมพิจารณา ร่าง TORอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม C9/3 ชั้น 9 อาคาร C [12:00-14:00]
  • ประชุมจัดทำข้อเสนอแผนงาน-โครงการวิจัย ทุน สวรส. ปีงบประมาณ 2567 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุมช่อประดู่ [15:00-18:00]
TOP