Science & Technology

DryWooD – Wood drying automatic control system

Walailak Innovation 19, August 2019

 

DryWooD – Wood drying automatic control system

 

Rubber trees grown for a production of latex are usually felled for replanting after 25-30 years of age when less amount of later is obtained. Rubberwood logs, the by-product, are generally transferred to local rubberwood sawmills around the area to process into the dried lumber. Until recently, know-how and expertise for the drying of rubberwood lumber rely primarily on experience of the operators. This could lead to an uncertainty in process operation and deterioration in quality of the final products. The research team at the Center of Excellence on Wood Science and Engineering, Walailak University (WRWU) has developed “DryWooD”, a wood drying automatic control system, to assist the operators to improve the lumber production efficiency and to control quality of the kiln-dried lumber in rubberwood sawmill industries.

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกเพื่อจำหน่ายน้ำยางสด  เมื่อต้นยางพารามีอายุได้ 25 ถึง 30 ปีและให้น้ำยางน้อยลง เกษตรกรจะทำการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทน  ไม้ยางพาราที่ได้จาการตัดโค่นจะถูกนำไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเป็นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่งองค์ความรู้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคลากรภายในโรงงานเป็นหลัก ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นและผลผลิตไม้แปรรูปที่ได้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความไม่แน่นอน เพื่อช่วยให้โรงงานสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและได้ไม้ยางพาราแปรรูปที่มีมาตรฐาน ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้พัฒนาระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooD เพื่อบช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

Rubberwood drying kiln

 

DryWooD is a semi-automatic kiln control system developed for an effective control of drying condition within the industrial drying kiln. The unit, connected using wire-less links, consists of (i) the kiln control units, (ii) the microcontroller unit and (iii) the controller software on computer. The system can control several industrial drying kilns simultaneously. Drying schedule could be set either at the kiln control unit, microcontroller or computer. Changing of the drying schedule could be performed at any stages if the drying step has not yet been executed. The unit also collects and stores information on drying conditions within the kiln in real-time mode which allows users to later continuously improve their drying strategies.

DryWooD เป็นระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ เพื่อให้โรงงานสามารถควบคุมสภาวะการอบในเตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมการอบไม้ยางพาราผ่านทางไมโครคอนโทลเลอร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบไร้สาย ระบบสามารถควบคุมการอบได้หลายเตาพร้อมๆ กัน ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมการอบไม้ในรูปแบบต่างๆ ได้  โดยการควบคุมสามารถทำได้จากไมโครคอนโทลเลอร์ที่หน้าเตาอบหรือจากคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งระหว่างการอบได้หากการอบในขั้นตอนนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ระบบมีหน่วยความจำสำรอง มีระบบเก็บข้อมูล ทำให้โรงงานสามารถพัฒนาเทคนิคการอบไม้ของตนเองได้

 

The DryWooD system

 

 

The DryWooD system has been successfully installed in 4 rubberwood sawmills and 76 industrial wood drying kilns are currently controlled by the DryWooD system 24 hours a day. The system has proved to be very stable, user-friendly and robust with only small maintenance in a harsh environment of the rubberwood sawmills for up to 5 years so far.

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD ได้ทำการติดตั้งสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไปแล้วจำนวน 4 โรงงาน สำหรับการใช้งานตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงจำนวน 76 เตาอบ ผลจากการดำเนินงานพบว่าระบบมีความเสถียร คงทน ง่ายต่อการใช้งาน และปลอดจากการซ่อมบำรุง สำหรับการใช้งานในสภาวะจริงภายในโรงงานเป็นเวลาถึงขณะนี้เป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้โรงงานสามารถอบไม้ได้รวดเร็วขึ้น ไม้เสียน้อยลง และลดการใช้พลังงานจากการอบ


DryWooD industrial engagement for R&D and scholarships

 

Inventors: 

  • Nirundorn Matan, Korakot Suwannarat, Taweesin Wongprot, Winit Petmanee, Thanyawee Rossamai Center of Excellence on Wood Science and Engineering, School of Engineering and Technology, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80160

Funding agencies

 

Copyright

  • The DryWooD software ว1. 4524/2555

Awards

  • The Thailand Research Fund Excellent Research Award 2016 (Commercial Outstanding Research)

Related information

Contact

  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-673671, 089-2270912, Email: [email protected]

Facebook: wufrontovation
 
Related Link: 

 


TOP